BIP

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

DZIAŁ KADR
1. rejestr pracowników jednostki, rejestr wypadków, rejestr urlopów zdrowotnych i bezpłatnych, rejestr zwolnień lekarskich, rejestr legitymacji ubezpieczeniowych, rejestr chorób zawodowych, rejestr awansów zawodowych, rejestr zasobów archiwalnych (utworzone archiwum zakładowe)
2. ewidencje - karty czasu pracy
3. ewidencje - zaświadczenia dot. zatrudnienia i wynagrodzenia

Dokumenty związane z BHP
1. rejestr badań środowiska pracy
2. rejestr wypadków pracowników
3. rejestr wypadków uczniów
4. rejestr przydziału środków ochrony indywidualnej oraz wydanej odzieży i obuwia roboczego

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
1. księgi rachunkowe
2. zasady prowadzenia rachunkowości i obieg dokumentów księgowych

DYREKTOR I WICEDYREKTOR
Rejestry:
• listy uczniów
• programów nauczania realizowanych na poszczególnych przedmiotach kl. I - III i IV - VI
• rozkładów materiału kl. I-III i IV-VI
• egzaminów poprawkowych
• programów wychowawczych realizowanych w poszczególnych klasach na dany rok szkolny
• konkursów międzyprzedmiotowych
• sprawdzianów kompetencji dla klas IV-VI
• doraźnych zastępstw
• stałych nadgodzin tygodniowych
• rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw
• statystyk ocen z zachowania i z poszczególnych przedmiotów
• projektów organizacyjnych
• wzorów druków obowiązujących na terenie placówki
• raportów z badań wyników nauczania w klasach I, III, V, VI
• uchwał pedagogicznych
• rad pedagogicznych (protokolarz)
• wykazu podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach

SEKRETARIAT SZKOŁY
Rejestry - księga ewidencji dzieci z obwodu szkoły wg rocznika

• księga ewidencji uczniów • arkusze ocen • listy klasowe uczniów • legitymacji szkolnych • druków ścisłego zarachowania • korespondencji• kart rowerowych• wycieczek klasowy• rejestr zarządzeń dyrektora jednostki

 

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2006-01-02 02:23:41 Ostatnia aktualizacja: 2012-05-09 15:31:59
Data publikacji: 2006-01-02 02:23:41 Artykul byl czytany: 9 razy